همکاران دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری

مسئول دفتر:

آقای اسدالله علمشاهی

شماره تلفن : 88117712 21 98+

شماره فکس: 88113447 21 98+

 

همکاران:

خانم ها:

حسینی

 

سلیمانپور

 

علیجانی

 

فلاح

 

آقایان:

 

شیری

زمان

 

موحدی