معرفی پروژه ها و اقدامات دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری

پروژه های دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری:

بررسی موضوعات مرتبط با حوزه نوآوری و برنامه ریزی برای فرهنگسازی و ترویج نوآوری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

بررسی راهکارهای توسعه و رفع موانع کسب و کارهای نوپا

بررسی موضوعات مربوط به فناوری های نوین نظیر "فناوری زنجیره بلوکی"

بررسی موضوعات مرتبط با تجاری سازی کسب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نظیر برون سپاری، فریلنسری، صادرات خدمات فنی مهندسی و ...

بررسی موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری در بخش نظیر "ارزشگذاری سرمایه های نامشهود"