پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری

 • برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه نوآوری در بخش ارتباطات و فناوری.
 • حمایت از ساماندهی و بهینه‌سازی امور پژوهش و توسعه در بخش صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعامل و همکاری با پژوهشگاه‌های وابسته.
 • برنامه‌ریزی و حمایت از ساماندهی امور ایجاد و توسعه کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • تعامل با پژوهشگاه‌های وابسته بمنظور شناسایی و اتخاذ تدابیر جهت بکارگیری و ارتقای ظرفیت‌های علمی_پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.
 • مطالعه و بررسی ظرفیت‌های داخلی کشور به منظور تدوین الویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دفتر دیده‌بانی و توسعه فناوری.
 • حمایت از برنامه‌ریزی و ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های راهبردی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • حمایت از تدوین و پایش برنامه‌های حمایتی برای ارتقای بازار و سطح فناوری شرکت‌های دانش بنیان بخش.
 • مطالعه، بررسی و تدوین راهکارها و ارائه برنامه‌های کاربردی در جهت فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش غیردولتی به منظور جذب سرمایه‌ها و مشارکت‌ها.
 • بررسی و ارزیابی طرح‌های پیشنهادی سرمایه گذاران در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تهیه گزارش‌های توجیهی فنی با همکاری شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته.
 •  بررسی، ارزیابی و ارائه فهرست شرکت‌های دارای صلاحیت و مستعد سرمایه‌گذاری خارجی در جهت جلب سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 •  مطالعه و بررسی و ارائه راهکارهای تشکیل کنسرسیوم و سرمایه‌گذاری مشترک از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی با شرکت‌های داخلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 •  تهیه و تدوین برنامه‌ها و حمایت‌های راهبردی از ورود شرکت‌های توانمند داخلی دارای صلاحیت جهت ورود به بازارهای بین‌المللی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 •  تدوین الزامات و مشوق‌های قانونی برای استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان و فناوری داخلی در قراردادها و پروژه‌های بزرگ توسعه ای با همکاری دستگاه‌های ذیربط.
 •  حمایت در تهیه و تولید اسناد راهنمای سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور.
 •  تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با برگذاری، بهبود اثربخشی و نحوه حمایت مادی و معنوی از گردهمایی ها و همایش‌های تخصصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.