پرش به محتوای اصلی

رویدادهای مورد حمایت مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های تابعه

اسناد بالا دستی 

با عنایت به سیاست ها و ماموریت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بر اساس بندهای "ط"، "ی" و "م" از ماده 3 قانون وظائف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند 2 مصوبات شورای معاونین وزارت مورّخ 22/08/97، به منظور تبیین و ابلاغ سیاست های مربوط به حمایت از رویدادهای علمی حوزة ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف هم افزائی و یکپارچگی و عدم موازی کاری و افزایش اثربخشی حمایت های انجام شده،  این دستورالعمل تدوین و ابلاغ گردیده است.

 

نوع خدمات 
هرگونه کنفرانس، کنگره، فروم، جشنواره، سمینار، کارگاه آموزشی، سمپوزیوم، رویدادهای کارآفرینی، رویدادهای استارتاپی و اجلاسی است که در حوزه تخصّصی ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردیده؛ و از مجموعه وزارت و دستگاه های تابعه درخواست حمایت مینماید.

 

فرآیند (نحوه ارزیابی )
ارزیابی رویدادها توسط دبیرخانه و براساس شرائط برگزارکنندة رویداد، سابقة اجرائی، اعضائ کمیتة علمی، سخنرانان کلیدی، پوشش رویداد، ثبت در پایگاه¬های استنادی بین¬المللی، میزان نوآوری و مشارکت و نیز قرارگرفتن در مناطق محروم با استفاده از کاربرگ ارزیابی  موجود در دستورالعمل حمایت از رویداد های تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می¬پذیرد. پس از ارزیابی و تعیین اولّیة میزان و نحوة حمایت از برگزاری رویداد درخواستی توسط دبیرخانه موارد برای بررسی و تائید نهائی به کارگروه حمایت ارجاع می¬گردد.
 
 
کارگروه مربوطه

کارگروه متشکل از نمایندگان:

- معاونت فناوری و نوآوری (رئیس)
- معاونت پشتیبانی و توسعة مدیریت وزارت(عضو)
- معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی وزارت(عضو)
- نمایندة پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات -مرکز تحقیقات مخابرات-(عضو)
- نمایندة پژوهشگاه فضائی ایران(عضو)
- مرکز اطلاع¬رسانی و روابط عمومی وزارت(عضو)
- دستگاه مربوطه(عضو)
که وظیفه بررسی، تائید و تعیین نحوه و میزان حمایت معنوی، مادی از درخواست حمایت های داده شده را بر عهده دارد. تائید این کارگروه به منزله ی تائید شورای توسعه مدیریت دستگاه اصلی(مصوبة شورای عالی اداری به شماره 206/93/11852 موّرخ 1393/09/05) می باشد.

 

زمان بندی
درخواست ها می باید به همراه رزومه برگزارکنندگان و اعضای کمیته های اجرایی، علمی و سیاستگذاری و نیز اطلاعات کامل مربوط به اهداف، موضوع وشعار رویداد، حداقل یک ماه پیش از برگزاری به دبیرخانه واصل شده باشد
دبیرخانه ظرف مدت سه روز کاری نسبت به ارزیابی مستندات اقدام و چنانچه مستندات ارسالی کامل باشد پرونده به اولین کارگروه تشکیل شده  ارسال وطی مدت 10 روز کاری تصمیم نهایی اتخاذ و به متقاضی اعلام میگردد 
ولی اگر مدارک ناقص یا قابل ارزیابی توسط دبیرخانه نباشد موضوع به متقاضی اعلام تا درصورت حائز شرایط بودن مجدداً به سیکل اجرایی باز گردد.

 

توضیح:
اقدامات اولیه از قبیل نوشتن RFB و تدوین فرآیند اجرایی و مکاتبات در خصوص چگونگی ایجاد سامانه رویداد با معاونت توسعه مدیریت ، هماهنگی و امور پشتیبانی انجام پذیرفته که به زودی تمامی ثبت نام ها به صورت آنلاین انجام می پذیرد .